البحث في المفردات

لغة المحتوى

معلومات المفردات


العنوان

اصطلاحنامه عمومی اداری ایران

الموضوع

آموزش و پژوهش
حراست
روابط عمومی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیریت

الوصف

این اصطلاحنامه شامل اصطلاحات عمومی است که برای اختصاص موضوع به نامه‌های اداری به‌کار می‌رود. هدف یکسان‌سازی و استفاده از واژگان کنترل‌شده در سامانه اتوماسیون‌های اداری کشور است. برای تدوین این اصطلاحنامه اصطلاحات به‌کاررفته در چند سامانه اداری در ایران ملاک کار قرار گرفت. اصطلاحات با بیشترین بسامد انتخاب و روابط سلسله‌مراتبی و غیر سلسله‌مراتبی بین آنها برقرار شد. این اصطلاحنامه در سال ۱۳۹۹ به همت فریبرز خسروی و آزیتا مالمیر تدوین شد و در اردیبهشت ۱۴۰۰ تولد آن در Skosmos رخ داد. مجری طرح Skos/RDF سعیده اکبری داریان بود و شخصی‌سازی‌های Skosmos را حسن باقری مهابادی به‌عهده داشت.

الناشر

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

المنشئ

خسروی، فریبرز
مالمیر، آزیتا

المساهم

اکبری داریان، سعیده
باقری مهابادی، حسن

تاريخ الإنشاء

1400-02-04 ، چهارم اردیبهشت 1400

آخر تعديل

1400-10-20، بیستم دی 1400

صاحب الحقوق

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

النوع

اصطلاحنامه

SKOSMOS:SHORTNAME

اداری

URI

http://skosmos.nlai.ir/administration/fa/page/

العدد الكلي للمصادر وفقا للنوع

النوعالعدد

العدد الكلي للمصطلحات وفقا للغة

اللغة المصطلحات المفضلة المصطلحات البديلة المصطلحات المخفية