Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


SUBJECT

آموزش و پژوهش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
حراست
مدیریت
روابط عمومی

DESCRIPTION

این اصطلاحنامه شامل اصطلاحات عمومی است که برای اختصاص موضوع به نامه‌های اداری به‌کار می‌رود. هدف یکسان‌سازی و استفاده از واژگان کنترل‌شده در سامانه اتوماسیون‌های اداری کشور است. برای تدوین این اصطلاحنامه اصطلاحات به‌کاررفته در چند سامانه اداری در ایران ملاک کار قرار گرفت. اصطلاحات با بیشترین بسامد انتخاب و روابط سلسله‌مراتبی و غیر سلسله‌مراتبی بین آنها برقرار شد. این اصطلاحنامه در سال ۱۳۹۹ به همت فریبرز خسروی و آزیتا مالمیر تدوین شد و در اردیبهشت ۱۴۰۰ تولد آن در Skosmos رخ داد. مجری طرح Skos/RDF سعیده اکبری داریان بود و شخصی‌سازی‌های Skosmos را حسن باقری مهابادی به‌عهده داشت.

PUBLISHER

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

CREATOR

خسروی، فریبرز
مالمیر، آزیتا

CONTRIBUTOR

اکبری داریان، سعیده
باقری مهابادی، حسن

CREATED

1400-02-04 ، چهارم اردیبهشت 1400

LAST MODIFIED

1400-10-20، بیستم دی 1400

RIGHTS HOLDER

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

TYPE

اصطلاحنامه

SKOSMOS:SHORTNAME

Administrative

URI

http://skosmos.nlai.ir/administration/fa/page/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms