Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


SUBJECT

آموزش و پژوهش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
حراست
مدیریت
روابط عمومی

DESCRIPTION

این اصطلاحنامه شامل اصطلاحات عمومی است که برای اختصاص موضوع به نامه‌های اداری به‌کار می‌رود. هدف یکسان‌سازی و استفاده از واژگان کنترل‌شده در سامانه اتوماسیون‌های اداری کشور است. برای تدوین این اصطلاحنامه اصطلاحات به‌کاررفته در چند سامانه اداری در ایران ملاک کار قرار گرفت. اصطلاحات با بیشترین بسامد انتخاب و روابط سلسله‌مراتبی و غیر سلسله‌مراتبی بین آنها برقرار شد.

PUBLISHER

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

CREATOR

دکتر فریبرز خسروی، آزیتا مالمیر

CONTRIBUTOR

دکتر سعیده اکبری داریان: مراحل فنی آماده‌سازی داده‌ها در قالب سازگار با SKOS ، انتقال داده‌ها در Vocbench ‌و انتشار در Skosmos
مهندس حسن باقری مهابادی: شخصی‌سازی‌های Skosmos

CREATED

1400-02-04 ،چهارم اردیبهشت 1400

LAST MODIFIED

1400-04-02،دوم تیر 1400

RIGHTS HOLDER

متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

URI

http://skosmos.nlai.ir/administration/fa/page/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms