جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات اصطلاحنامه


موضوع

آموزش و پژوهش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
حراست
مدیریت
روابط عمومی

شرح

این اصطلاحنامه شامل اصطلاحات عمومی است که برای اختصاص موضوع به نامه‌های اداری به‌کار می‌رود. هدف یکسان‌سازی و استفاده از واژگان کنترل‌شده در سامانه اتوماسیون‌های اداری کشور است. برای تدوین این اصطلاحنامه اصطلاحات به‌کاررفته در چند سامانه اداری در ایران ملاک کار قرار گرفت. اصطلاحات با بیشترین بسامد انتخاب و روابط سلسله‌مراتبی و غیر سلسله‌مراتبی بین آنها برقرار شد. این اصطلاحنامه در سال ۱۳۹۹ به همت فریبرز خسروی و آزیتا مالمیر تدوین شد و در اردیبهشت ۱۴۰۰ تولد آن در Skosmos رخ داد. مجری طرح Skos/RDF سعیده اکبری داریان بود و شخصی‌سازی‌های Skosmos را حسن باقری مهابادی به‌عهده داشت.

ناشر

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پدیدآوران

خسروی، فریبرز
مالمیر، آزیتا

همکاران

اکبری داریان، سعیده
باقری مهابادی، حسن

تاریخ ایجاد

1400-02-04 ، چهارم اردیبهشت 1400

تاریخ آخرین بازنگری

1400-10-20، بیستم دی 1400

حقوق اثر

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نوع

اصطلاحنامه

SKOSMOS:SHORTNAME

Administrative

URI

http://skosmos.nlai.ir/administration/fa/page/

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های نامرجح اصطلاح‌های پنهان