جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مجراهای ارتباطی > مجرای بوییدنی (ارتباطات)

مرجح

مجرای بوییدنی (ارتباطات)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155719

این مفهوم را دانلود کن: