جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

алоқаи ғайрикаломӣ  

نامرجح

  • علاقه ی غیرکلامی
  • эртэботэ ғейрэ каломӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155611

این مفهوم را دانلود کن: