جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

وسایل ارتباطات میان فردی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155784

این مفهوم را دانلود کن: