جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

النمو الأقتصادی > التنمیة الخارجیة

مرجح

التنمیة الخارجیة  

نامرجح

  • تنمیة الخارجیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156702

این مفهوم را دانلود کن: