جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

النمو الأقتصادی > التنمیة الداخلیة

مرجح

التنمیة الداخلیة  

نامرجح

  • تنمیة الداخلیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156704

این مفهوم را دانلود کن: