جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنتجات الصناعیة > السلع المستعملة

مرجح

السلع المستعملة  

نامرجح

  • البطائع المستعملة
  • بطائع المستعملة
  • سلع المستعملة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156909

این مفهوم را دانلود کن: