جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Interest > Discount

مرجح

Discount  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156593

این مفهوم را دانلود کن: