جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> Economic Conditions > Living Conditions

مرجح

Living Conditions  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156778

این مفهوم را دانلود کن: