جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> Экономические условия > Экономическая инфраструктура

مرجح

Экономическая инфраструктура  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156725

این مفهوم را دانلود کن: