جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Промышленные товары > капита́льные това́ры

مرجح

капита́льные това́ры  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156906

این مفهوم را دانلود کن: