جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҳисоби фоида ва зарар  

نامرجح

  • حساب فایده و ضرر
  • ҳэсобэ сӯду зиён

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156660

این مفهوم را دانلود کن: