جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Banks  

نامرجح

  • Credit Institutions

در زبان های دیگر

  • Arabic

  • المؤسسات الأئتمانیة
  • بنوک
  • مؤسسات الأئتمانیة
  • Persian

  • موسسات اعتباری

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156477

این مفهوم را دانلود کن: