جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economics > Money and Bank > Exchange Systems > Exchange Policies > Free Floating Exchange System

مرجح

Free Floating Exchange System  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156772

این مفهوم را دانلود کن: