جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

صنایع > صنایع سرمایه بر

مرجح

صنایع سرمایه بر  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156814

این مفهوم را دانلود کن: