جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Промышленности > Ковровая промышленностъ

مرجح

Ковровая промышленностъ  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156837

این مفهوم را دانلود کن: