جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Структура рынка > Монополии > Монопсония (монополий в сфере разновидности рынка)

مرجح

Монопсония (монополий в сфере разновидности рынка)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156427

این مفهوم را دانلود کن: