جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economics > Trade Economics > Foreign Trade

مرجح

Foreign Trade  

اخص

نامرجح

  • International Trade

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156469

این مفهوم را دانلود کن: