جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

بهره > بهره اسمی

مرجح

بهره اسمی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156522

این مفهوم را دانلود کن: