جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Капиталистическое общество  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156623

این مفهوم را دانلود کن: