جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الادارة المالیة > المحاسبة > المحاسبة الصناعیة

مرجح

المحاسبة الصناعیة  

نامرجح

  • حساب النفقات
  • کشف النفقات
  • محاسبة الصناعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156655

این مفهوم را دانلود کن: