جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economic Competition > Perfect Competition

مرجح

Perfect Competition  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156713

این مفهوم را دانلود کن: