جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economic Competition > Imperfect Competition

مرجح

Imperfect Competition  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156714

این مفهوم را دانلود کن: