جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> Экономические условия > Структура экономики

مرجح

Структура экономики  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156727

این مفهوم را دانلود کن: