جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآورده های صنعتی > فرآورده های جایگزین

مرجح

فرآورده های جایگزین  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156857

این مفهوم را دانلود کن: