جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Промышленные товары > Запасные Продукты

مرجح

Запасные Продукты  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156857

این مفهوم را دانلود کن: