جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآورده های صنعتی > فرآورده های کشاورزی

مرجح

فرآورده های کشاورزی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156859

این مفهوم را دانلود کن: