جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

шартномаҳои савдо > шартномаҳои мол

مرجح

шартномаҳои мол  

نامرجح

  • شرط نامه های مال
  • қарордодҳое коло

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156883

این مفهوم را دانلود کن: