جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Расходы > Капитальные затраты

مرجح

Капитальные затраты  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157067

این مفهوم را دانلود کن: