جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Islamic Tax > Poll Tax (Iskamic Law)

مرجح

Poll Tax (Iskamic Law)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa326525

این مفهوم را دانلود کن: