جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

کتاب آرایی > وصالی

مرجح

وصالی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa446286

این مفهوم را دانلود کن: