جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Education > Instruction > Traditional Education

مرجح

Traditional Education  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-edu/fa/page/asfa275700

این مفهوم را دانلود کن: