البحث في المفردات

لغة المحتوى

Concept information

المصطلح المفضل

آبخوان داری  

تبصرة توضيحية

  • ف‍ن‌ اداره‌ و ب‍ازس‍ازی‌ لای‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ م‍خ‍ازن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ن‍گ‍ه‌ داش‍ت‌ آب‌ را ب‍ه‌ ص‍ورت‌ پ‍ای‍دار داش‍ت‍ه‌ و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از آن‍ه‍ا ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ پ‍م‍پ‍اژ ی‍ا ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ق‍ن‍ات‌ ک‍ش‍ی‌ و چ‍ش‍م‍ه‌ س‍ار م‍ی‍س‍ر م‍ی‌ ب‍اش‍د.

ينتمي إلى المجموعة

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa155956

تحميل هذا المفهوم: