جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

روستانشینی > خوش نشینی

مرجح

خوش نشینی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa156141

این مفهوم را دانلود کن: