جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

هوا زدگی  

نامرجح

  • سایند

یادداشت دامنه

  • ف‍رآی‍ن‍د ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آن‍ه‍ا س‍ن‍گ‌ ه‍ا ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍خ‍ری‍ب‌ م‍ی‌ ش‍ون‍د.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa156339

این مفهوم را دانلود کن: