جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

криминальные авторитеты > уголовные трибуналы (суды)

مرجح

уголовные трибуналы (суды)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-law/fa/page/asfa157454

این مفهوم را دانلود کن: