جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Indexing Languages > Controlled Languages > Thesauri > Multilingual Thesauri

مرجح

Multilingual Thesauri  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa154486

این مفهوم را دانلود کن: