جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Indexing Languages > Controlled Languages > Thesauri > Monolingual Thesauri

مرجح

Monolingual Thesauri  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa154489

این مفهوم را دانلود کن: