جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Indexing Languages > Controlled Languages

مرجح

Controlled Languages  

اخص

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa154626

این مفهوم را دانلود کن: