جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Indexing Languages  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa154627

این مفهوم را دانلود کن: