البحث في المفردات

لغة المحتوى

Concept information

ترجمه > ترجمه مکتوب > ترجمه واژه ای

المصطلح المفضل

ترجمه واژه ای  

مفهوم أوسع

تبصرة توضيحية

  • ت‍رج‍م‍ه‌ای‌ م‍ح‍دود اس‍ت‌ ک‍ه‌ طی‌ آن‌ واژگ‍ان‌ م‍ت‍ن‌ زب‍ان‌ م‍ب‍داء ب‍ا واژگ‍ان‌ م‍ع‍ادل‍ش‌ در زب‍ان‌ م‍ق‍ص‍د ت‍ع‍وی‍ض‌ م‍ی‌ ش‍ود ام‍ا ه‍ی‍چ‍گ‍ون‍ه‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ در دس‍ت‍ور آن‌ ص‍ورت‌ ن‍م‍ی‌ گ‍ی‍رد.

ينتمي إلى المجموعة

بلغات أخرى

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154092

تحميل هذا المفهوم: