البحث في المفردات

لغة المحتوى

Concept information

خانواده های زبانی > زبان های آفریقایی

المصطلح المفضل

زبان های آفریقایی  

مصطلحات المداخل

  • زبان های خویسان
  • زبان های کنگویی
  • زبان های نیجر

ينتمي إلى المجموعة

بلغات أخرى

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154273

تحميل هذا المفهوم: