البحث في المفردات

لغة المحتوى

Concept information

جامعه شناسی زبان > زبان میانجی

المصطلح المفضل

زبان میانجی  

مفهوم أوسع

مصطلحات المداخل

  • زبان مشترک

تبصرة توضيحية

  • زب‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ اف‍رادی‌ ب‍ه‌ ک‍ار م‍ی‌ رود ک‍ه‌ زب‍ان‌ م‍ادری‌ م‍ش‍ت‍رک‍ی‌ ن‍دارن‍د و ه‍ر ی‍ک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ س‍خ‍ن‌ م‍ی‌ گ‍وی‍ن‍د.

ينتمي إلى المجموعة

بلغات أخرى

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154264

تحميل هذا المفهوم: