البحث في المفردات

لغة المحتوى

Concept information

خانواده های زبانی > زبان های هند و اروپایی > زبان های بالتی -اسلاوی

المصطلح المفضل

زبان های بالتی -اسلاوی  

ينتمي إلى المجموعة

بلغات أخرى

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154276

تحميل هذا المفهوم: