البحث في المفردات

لغة المحتوى

Concept information

زبان شناسی > آواشناسی > آواشناسی تولیدی > واحدهای زبرزنجیری

المصطلح المفضل

واحدهای زبرزنجیری  

مفهوم أوسع

تبصرة توضيحية

  • آن‌ دس‍ت‍ه‌ از م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ آوای‍ی‌ ک‍ه‌ در واح‍ده‍ای‌ زن‍ج‍ی‍ری‌ ن‍م‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ن‍د و ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ از ی‍ک‌ واح‍د زن‍ج‍ی‍ری‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍م‍ی‌ ش‍ون‍د.

ينتمي إلى المجموعة

بلغات أخرى

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154420

تحميل هذا المفهوم: