Search from vocabulary

Content language

Concept information

زبان شناسی > آواشناسی > آواشناسی تولیدی > واحدهای زبرزنجیری

PREFERRED TERM

واحدهای زبرزنجیری  

SCOPE NOTE

  • آن‌ دس‍ت‍ه‌ از م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ آوای‍ی‌ ک‍ه‌ در واح‍ده‍ای‌ زن‍ج‍ی‍ری‌ ن‍م‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ن‍د و ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ از ی‍ک‌ واح‍د زن‍ج‍ی‍ری‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍م‍ی‌ ش‍ون‍د.

IN OTHER LANGUAGES

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154420

Download this concept: