جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الجملة > الجملة التعجبیة

مرجح

الجملة التعجبیة  

نامرجح

  • جملة التعجبیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154133

این مفهوم را دانلود کن: